Privatumo politika

 1. Gerbiu kiekvieno asmens privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl laikausi šių privatumo politikos taisyklių, kuriomis remdamasi tvarkysiu klientų pateiktus asmens duomenis. Naudodamasis www.monikaoliv.lt interneto svetainės paslaugomis, asmuo patvirtina, kad su šia privatumo politika susipažino, ją suprato ir su ja sutiko.

Bendrosios nuostatos

Asmens duomenų tvarkymo principai

Asmens duomenų šaltiniai

 1. Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (kliento ar potencialaus kliento, darbuotojų ar kandidatų), kuris juos pateikia lankydamasis interneto svetainėje, naudodamasis mano teikiamomis paslaugomis, teikdamas paslaugas, dirbdamas ar siekdamas įsidarbinti.
 2. Teisės aktų numatytais atvejais ar sutikimo pagrindu asmens duomenys gali būti gaunami ir iš trečiųjų šalių (pvz. laikino įdarbinimo įmonių, darbuotojų paieškos paslaugas teikiančių įmonių, valstybinių institucijų ir registrų).
 3. Nors klientas neprivalo pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti jam suteiktos ar jis negalės įsidarbinti, jei asmens duomenys nebus pateikti.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai

 1. Tvarkau asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:
 2. Sutartinių santykių administravimo bei vykdymo tikslais, siekiant tinkamai įvykdyti sutartinius įsipareigojimus, palaikyti ryšius su tiekėjais, partneriais bei klientais vystant verslą, teikiant paslaugas bei bendradarbiaujant;
 3. Teikiant interneto svetainėje nurodytas paslaugas;
 4. Vidaus komunikacijai bei darbuotojų administravimo tikslais;
 5. Tiesioginės rinkodaros ir marketinginiais tikslais.

Asmens duomenų teikimas ir jų gavėjai

 1. Turiu teisę perduoti savo klientų atstovų ar darbuotojų asmens duomenis trečiosioms šalimis, kurioms būtina tvarkyti klientų asmens duomenis šioje Politikoje ar teisės aktuose nurodytais tikslais.
 2. Įsipareigoju klientų duomenis perduoti trečiosioms šalims tik tokia apimtimi ir tik tais atvejais, kai būtina atitinkamoms paslaugoms suteikti ir (ar) teisės aktuose nustatytoms prievolėms įvykdyti. Jei konkrečios paslaugos suteikimui asmens duomenys nėra būtini, jie nėra perduodami. Asmens duomenis minėtoms trečiosioms šalims perduodu duomenų teikimo susitarimo arba konkretaus teisės akto pagrindu, griežtai laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų.
 3. Įsipareigoju laikytis konfidencialumo pareigos klientų, darbuotojų, potencialių klientų ar darbuotojų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
 4. Galiu pateikti tvarkomus asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Įmonei IT, buhalterines, skolų išieškojimo ar kitas pagalbines paslaugas ir tvarko asmens duomenis mano vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mano nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkiu tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
 5. Taip pat galiu teikti klientų duomenis atsakydama į teismų, antstolių arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslu

Asmens duomenų saugojimo terminas

Duomenų subjektų teisės

Slapukai

Baigiamosios nuostatos

Linkiu malonaus naršymo mano internetinėje svetainėje!